Làm thế nào khi tính tỷ giá xuất quỹ bị sai so với tính toán thực tế?

1.Biểu hiện

Tỷ giá xuất quỹ trên phần mềm khác với số liệu kế toán tính toán thực tế bên ngoài.

2. Nguyên nhân

  • Đơn vị tính giá tỷ giá xuất quỹ theo Phương pháp Bình quân tức thời nhưng trong cùng ngày chứng từ chi trước chứng từ thu.
  • Nhập chèn Chứng từ thu tiền, Chứng từ chi tiền nhưng chưa tính lại Tỷ giá xuất quỹ

3. Cách kiểm tra

  • In sổ kế toán Chi tiết Quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng\ Tick chọn Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập\ Nếu trong cùng ngày chứng từ chi trước chứng từ thu báo cáo sẽ bị âm

  • Tính tay một thời điểm cần kiểm tra (bằng Excel) để đối chiếu xem Phần mềm tính theo đúng nguyên tắc chưa.

4. Giải pháp

Bước 1: In sổ kế toán Chi tiết Quỹ tiền mặt,Sổ tiền gửi ngân hàng\ Tick chọn Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập

Nếu trong cùng ngày chứng từ chi trước chứng từ thu (Báo cáo âm)\ nhân bản chứng từ chi (thay đổi thứ tự lập)\ xóa chứng từ chi cũ

Bước 2: Nghiệp vụ/Tổng hợp/ Tính tỷ giá xuất quỹ. Sau đó kiểm tra lại báo cáo

Cập nhật 27 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan