Báo cáo Ngân sách

1. Báo cáo
STT Tên báo cáo Ý nghĩa
1 Tình hình chi phí thực tế so với dự toán theo thời gian Báo cáo tình hình chi phí phát sinh thực tế so với dự toán của một đơn vị qua nhiều kỳ để làm cơ sở điều chỉnh dự toán hoặc điều chỉnh chi phí thực tế, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
2 Tình hình doanh thu thực tế so với dự toán theo thời gian Báo cáo tình hình doanh thu phát sinh thực tế so với dự toán của một đơn vị qua nhiều kỳ để làm cơ sở đánh giá, kịp thời đưa phương án tăng hiệu quả kinh doanh.
3 Tình hình ngân sách thực tế so với dự toán theo thời gian Báo cáo tình hình ngân sách (doanh thu, chi phí, lợi nhuận) phát sinh thực tế so với dự toán của một đơn vị qua nhiều kỳ để làm cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh => tìm ra nguyên nhân, phương án hoạt động tối ưu nhất.
4 Tình hình chi phí thực tế so với dự toán theo đơn vị Báo cáo tình hình chi phí phát sinh thực tế so với dự toán của nhiều đơn vị trong 1 kỳ nhất định để làm cơ sở điều chỉnh dự toán hoặc điều chỉnh chi phí thực tế, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
5 Tình hình doanh thu thực tế so với dự toán theo đơn vị Báo cáo tình hình doanh thu phát sinh thực tế so với dự toán của nhiều đơn vị trong 1 kỳ nhất định để làm cơ sở đánh giá, kịp thời đưa phương án tăng hiệu quả kinh doanh.
6 Tình hình ngân sách thực tế so với dự toán theo đơn vị Báo cáo tình hình ngân sách (doanh thu, chi phí, lợi nhuận) phát sinh thực tế so với dự toán của nhiều đơn vị trong 1 kỳ nhất định để làm cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh => tìm ra nguyên nhân, phương án hoạt động tối ưu nhất.
2. Cách thực hiện
  • Cách 1: Báo cáo/Ngân sách, chọn loại báo cáo muốn xem

  • Cách 2: Ngân sách/ Báo cáo phân tích/ Chọn báo cáo

 

Báo cáo so sánh tình hình ngân sách thực tế so với dự toán theo 2 dạng:

  • Theo thời gian: So sánh tình hình doanh thu, chi phi, lợi nhuận thực tế so với dự toán của 1 đơn vị trong nhiều kỳ

  • Theo đơn vị: So sánh tình hình doanh thu, chi phi, lợi nhuận thực tế so với dự toán của nhiều đơn vị trong 1 kỳ.

Lưu ý:

  • Nếu chọn Tổng công ty và bao gồm các chi nhánh phụ thuộc => Báo cáo thống kê số liệu phát sinh trực tiếp tại tổng công ty và các chi nhánh phụ thuộc.
  • Nếu chọn Tổng công ty không bao gồm các chi nhánh phụ thuộc => Báo cáo thống kê số liệu phát sinh trực tiếp tại tổng công ty và các đơn vị con cấp cao nhất trực thuộc tổng công ty (không phải là chi nhánh).
  • Nếu các đơn vị con lại có đơn vị con của nó => Dự toán bằng tổng dự toán các đơn vị con của nó. Chi phí thực hiện bằng tổng chi phí thực hiện của chính nó và các đơn vị con của nó.
  • Đơn vị con nào không có số liệu nhưng vẫn có phát sinh thực tế thì vẫn hiển thị với số dự toán bằng 0
  • Đơn vị con nào vừa không có dự toán, vừa không có số phát sinh thực tế => không hiển thị.
Cập nhật 20 Tháng Tám, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan