Tôi đã xuất hóa đơn nhưng sau đó hủy cung cấp dịch vụ/bán hàng thì làm thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn xử lý trường hợp bên bán đã xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nhưng sau đó phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ.

2. Hướng dẫn

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 1, Điều 7, Thông tư 78:

“b) Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ;”

Các bước thực hiện trên phần mềm như sau:

Cập nhật 16 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan