Lập nhanh các chứng từ mua hàng hóa

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ chứng từ mua hàng có nội dung tương tự
Với các chứng từ mua hàng hóa có nội dung tương tự nhau như cùng nhà cung cấp, cùng mặt hàng, cùng số lượng mua,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách chứng từ mua hàng
1. Chọn chứng từ mua hàng có nội dung tương tự với chứng từ mua hàng cần lập trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ.
2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.Cách 2: Lập nhanh từ chứng từ mua hàng1. Mở chứng từ mua hàng có nội dung tương tự với chứng từ mua hàng cần lập.

2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng
1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm).
2. Vào Tiện ích\Lập từ Đơn mua hàng.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn mua hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các hàng hoá được mua và nhập số lượng cần mua, sau đó nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ mua hàng (nếu có).

6. Nhấn Cất.

2.3. Lập chứng từ mua hàng từ lệnh sản xuất
Chỉ áp dụng đối với các chứng từ mua hàng không qua kho như: Mua hàng trong nước không qua kho và Mua hàng nhập khẩu nhập kho.
1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm).
2. Vào Tiện ích\Lập từ Lệnh sản xuất.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm lệnh sản xuất, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các thành phẩm cần mua thêm nguyên vật liệu để sản xuất.
5. Nhập số lượng thành phẩm sản xuất cần mua thêm nguyên vật liệu, nhấn Đồng ý.

6. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ mua hàng như: nhà cung cấp, đơn giá,… => Với các nguyên vật liệu giống nhau, có thể gộp lại thành một.

7. Nhấn Cất.

2.4. Lập chứng từ mua hàng từ chứng từ bán hàng
Chỉ áp dụng đối với các chứng từ Mua hàng trong nước về nhập kho.
1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm).
2. Vào Tiện ích\Lập từ Chứng từ bán hàng.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn chứng từ bán hàng cần mua thêm hàng, nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ mua hàng như: nhà cung cấp, số lượng, đơn giá,… => Với các mặt hàng giống nhau, có thể gộp lại thành một

6. Nhấn Cất.

2.5. Lập chứng từ mua hàng từ hợp đồng mua
1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm).
2. Vào Tiện ích\chọn chức năng Lập từ Hợp đồng mua.

3. Chọn đến Số hợp đồng mua. Hoặc, thiết lập điều kiện tìm kiếm hợp đồng mua và nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn hợp đồng mua cần lấy thông tin sang chứng từ mua hàng. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chỉnh sửa số lượng nhận theo thực tế tại cột Số lượng nhận (nếu muốn).

5. Chương trình tự động lấy các thông tin liên quan trên hợp đồng mua sang chứng từ mua hàng. 

6. Kiểm tra và Nhấn Cất chứng từ.

Cập nhật 12 Tháng Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA