1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý của nghiệp vụ Hóa đơn điện tử

Công việc hàng ngày, tháng/quý của nghiệp vụ Hóa đơn điện tử

 

Dữ liệu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

NGƯỜI BÁN:
1. Thực hiện các bước để bắt đầu sử dụng HĐĐT
2. Lập hóa đơn điện tử
3. Phát hành hóa đơn điện tử

4. Gửi hóa đơn cho khách hàng
5. Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
6. Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế
6.1. Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử

7. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh
8. Tải hóa đơn điện tử đã phát hành
9. Điều chỉnh thông tin hóa đơn
10. Lập đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT
11. Thiết lập nội dung email gửi hóa đơn
NGƯỜI MUA:
Tra cứu hóa đơn điện tử

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Dữ liệu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

NGƯỜI BÁN:
1. Thực hiện các bước để bắt đầu sử dụng HĐĐT
2. Lập hóa đơn điện tử
3. Phát hành hóa đơn điện tử

4. Gửi hóa đơn cho khách hàng
5. Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
6. Xử lý hóa đơn sai sót


NGƯỜI MUA:
Tra cứu hóa đơn điện tử

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

Đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP không phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

Cập nhật 24 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan