Thuế

Thuế GTGT

Bảng kê thuế GTGT đầu ra


1.1. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra? [HOT]
1.2. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311?
1.3. Làm thế nào khi tổng doanh thu bán ra lệch với sổ cái TK 511?
1.4. Làm thế nào để lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] “Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế”?
1.5. Kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế như thế nào? [HOT]


Bảng kê thuế GTGT đầu vào


1.1. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê mua vào? [HOT]
1.2. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133? [HOT]
1.3. Khi lập tờ khai thuế GTGT kỳ này thấy hóa đơn mua vào các kỳ trước thì phải làm thế  nào?
1.4.Tôi nhận được hóa đơn đầu vào là hóa đơn điều chỉnh/thay thế thì hạch toán và kê khai như thế nào? [HOT]
1.5. Làm thế nào để phát hiện được chênh lệch thông tin hoá đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ để phát hiện sai sót, kịp thời điều chỉnh?
1.6. Làm thế nào khi HĐ thuế GTGT mua vào năm trước quên chưa kê khai muốn kê lên bảng kê năm sau?


Chung

1.1. Một số tình huống kê khai bổ sung thuế GTGT
1.2. Làm thế nào để lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm?
1.3. Khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng thì làm thế nào? [HOT]
1.4. Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?
1.5. Làm thế nào để xuất khẩu tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNDN…ra file xml để nộp cho cơ quan thuế qua mạng?
1.6. Tại sao không lập được bảng kê thuế đầu vào, đầu ra trên phần mềm?
1.7. Cách cập nhật lại bảng kê thuế khi sửa chứng từ đã kê khai lên bảng kê
1.8. Tôi muốn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) thì phải làm thế nào?

Thuế TNDN


2.1. Làm thế nào khi lập tờ khai thuế TNDN năm không lên số liệu? [HOT]
2.2. Làm thế nào để theo dõi chi phí không hợp lý/không hợp lệ?

Thuế TNCN


3.1. Làm thế nào để lập được tờ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN)?
3.2. Làm thế nào để lập được tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN)?

Cập nhật 9 Tháng Một, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan