Tổng hợp

 1. Tôi muốn xem báo cáo tổng hợp phát sinh của các tài khoản theo 1 nội dung nào đó không thuộc danh sách khách hàng, nhà cung cấp, công trình, khoản mục chi phí,… thì phải làm thế nào?
 2. Làm thế nào để thiết lập công thức lấy số liệu lên BCTC?
 3. Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo tài chính (TT200) ra XML?
 4. Làm thế nào để lập Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục?
 5. Làm thế nào để xem lại chứng từ kết chuyển lãi, lỗ đã lập?
 6. Làm thế nào khi báo cáo tài chính không lấy được số liệu năm trước?
 7.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  7.1. Làm thế nào khi chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo kết quả SXKD lại không bằng chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo tổng hợp bán hàng?
  7.2. Làm thế nào khi in Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số liệu bị lệch?
  7.3. Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 8. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  8.1. Tôi muốn biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó?
  8.2 Làm thế nào khi chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) và Bảng cân đối kế toán bị lệch?
  8.3 Tôi muốn sửa đổi, bổ sung thêm công thức tính trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo đặc thù của đơn vị thì làm như thế nào?
  8.4. Làm thế nào khi Chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) và Bảng cân đối kế toán bị lệch?
 9. Thuyết minh báo cáo tài chính
  9.1. Làm thế nào khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin Kỳ kế toán năm không lấy đúng kỳ báo cáo đang lập?
  9.2 Làm thế nào khi một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu?
 10.  Làm thế nào để lập Báo cáo tài chính của Hợp tác xã?
 11. Làm thế nào để lập được báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi cho đơn vị hợp tác xã?
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan