Trả lại hàng mua

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng >

Trả lại hàng mua

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ trả lại hàng mua cho nhà cung cấp của doanh nghiệp.

HDSD_MUAHANG_Tralaihangmua_manhinhds

Trên tab Trả lại hàng mua, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ trả lại hàng mua

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách chứng từ trả lại hàng mua