Chọn lệnh sản xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Mua hàng hoá, dịch vụ > Chứng từ mua hàng hoá >

Chọn lệnh sản xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ mua hàng từ các lệnh sản xuất đã được lập trên phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất => áp dụng đối với các chứng từ mua hàng không nhập kho (gồm mua hàng trong nước và mua hàng nhập khẩu).

Cách thao tác

Vào menu Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn nút Thêm\Chứng từ mua hàng hóa hoặc Chứng từ mua dịch vụ

Khi khai báo mới một chứng từ mua hàng, chọn chức năng Tiện ích\Lập từ Lệnh sản xuất trên thanh công cụ:

HDSD_MUAHANG_Muahanghoadichvu_chungtumuahanghoa_chondonhang_b1

Thiết lập điều kiện tìm kiếm và chọn Lệnh sản xuất có liên quan

HDSD_MUAHANG_Chungtumuahang_ChonlenhSX_b2

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm lệnh sản xuất, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn các lệnh sản xuất có phát sinh nhu cầu mua thêm nguyên vật liệu để sản xuất, sau đó Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các nguyên vật liệu cần mua để sản xuất ra thành phẩm theo lệnh sản xuất đã được tích chọn ra chứng từ mua hàng:

HDSD_MUAHANG_MHHDV_chungtuumuahh_chonlenhsanxuat_b2

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.

NOTE_iconnote Việc xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho