Phân bổ chi phí

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Mua hàng hoá, dịch vụ > Chứng từ mua hàng hoá >

Phân bổ chi phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép phân bổ các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động mua hàng như: vận chuyển, bốc xếp, phí hải quan... cho từng mặt hàng được mua về => áp dụng đối với các chứng từ mua hàng về nhập kho (gồm mua hàng trong nước và mua hàng nhập khẩu).

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp...)

Trước khi thực hiện việc phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng được mua về, kế toán cần hạch toán chi phí mua hàng trên chứng từ mua dịch vụ, sau đó thực hiện phân bổ chi phí theo các bước sau:

Bước 1: Chọn chứng từ mua hàng cần phân bổ

oTrên chứng từ mua hàng hoá, chọn tab Chi phí (với chứng từ mua hàng trong nước) hoặc tab Phí hàng về kho (với hàng nhập khẩu), sau đó chọn chức năng Chọn:

HDSD_MUAHANG_MHHDV_chungtumuahh_phanbochiphi_b1

oSau khi chọn xong chứng từ chi phí cần phân bổ, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các chứng từ mua hàng vừa được chọn ra tab Chi phí (hoặc tab Phí hàng về kho).

Bước 2: Thực hiện phân bổ chi phí mua hàng

oTrên tab Chi phí (với chứng từ mua hàng trong nước) hoặc tab Phí hàng về kho (với hàng nhập khẩu), chọn chức năng Phân bổ chi phí:

HDSD_MUAHANG_Muahhdv_chungtumhh_phanbochiphi_b2

oSau khi thực hiện phân bổ chi phí cho từng mặt hàng xong, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chi phí mua hàng vừa được phân bổ ra tab Hàng tiền:

HDSD_MUAHANG_Mhhdv_chungtumhh_phanbochiphi_b3

NOTE_iconnote Việc xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn. Thông tin chi tiết tham khảo tại đây

hmtoggle_plus1Phân bổ phí trước hải quan => áp dụng với hàng mua nhập khẩu nhâp kho

Trước khi thực hiện việc phân bổ phí trước hải quan vào từng mặt hàng được mua về, kế toán cần hạch toán phí này trên chứng từ mua dịch vụ, sau đó thực hiện phân bổ theo các bước sau:

Bước 1: Chọn chứng hạch toán phí trước hải quan cần phân bổ

oTrên chứng từ mua hàng hoá nhập khẩu nhập kho, chọn tab Phí trước hải quan, sau đó chọn chức năng Chọn:

HDSD_MUAHANG_Phanbochiphi_CPHAIQUAN_b1

oSau khi chọn xong chứng từ hạch toán phí trước hải quan cần phân bổ, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các chứng từ vừa được chọn ra tab Phí trước hải quan.

Bước 2: Thực hiện phân bổ phí trước hải quan

oTrên tab Phí trước hải quan, chọn chức năng Phân bổ chi phí:

HDSD_MUAHANG_Phanbochiphi_CPHAIQUAN_b2

oSau khi thực hiện phân bổ phí trước hải quan cho từng mặt hàng xong, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chi phí vừa được phân bổ ra tab Hàng tiền:

HDSD_MUAHANG_Phanbochiphi_CPHAIQUAN_b3

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

Tìm nhanh đối tượng