1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Bán hàng

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Bán hàng

 

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Bán hàng theo báo giá
2. Bán hàng theo đơn đặt hàng

3. Bán hàng theo hợp đồng
4. Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước
5. Bán hàng xuất khẩu
6. Bán hàng có chiết khấu thương mại
7. Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện)
8. Bán hàng khuyến mại (có kèm điều kiện)
9. Bán hàng thông qua các đại lý
10. Giảm giá hàng bán
11. Trả lại hàng bán
12. Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
13. Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu
14. Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu
15. Xuất hóa đơn cho khách hàng
16. Thiết lập chính sách giá
17. Tính giá bán
18. Lập kế hoạch thu nợ
19. Đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng
20. Bù trừ công nợ

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:

2. Quản lý công nợ phải thu
3. Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng
4. Lập báo cáo quản trị

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan