Hóa đơn điện tử

 1. Thao tác sử dụng
  1.1. Làm thế nào khi thiết lập Email gửi hóa đơn không thành công?
  1.2. Cập nhật Chứng thư số vào phần mềm sau khi gia hạn như thế nào?
  1.3. Khi có thay đổi Tên công ty, địa chỉ thì cập nhật trên Hóa đơn điện tử như thế nào?
  1.4. Tôi muốn lập và hướng dẫn ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh?
  1.5. Sửa mẫu hóa đơn điện tử
  1.6. Tôi xuất hoá đơn số 1 bị sai, lập hoá đơn điều chỉnh số 2 nhưng hoá đơn số 2 bị sai tiếp thì thực hiện huỷ để xuất hoá đơn mới được không?
  1.7. Tôi xuất hóa đơn số 1 sai sót và lập hoá đơn số 2 thay thế nhưng hoá đơn số 2 sai tiếp thì lập hoá đơn số 3 như thế nào?
  1.8. Tôi đã hủy hóa đơn điện tử trên meInvoice.vn nhưng khi xem trên phần mềm kế toán vẫn hiển thị hóa đơn gốc thì phải làm thế nào?
  1.9. Tôi muốn xuất hóa đơn theo loại tiền VNĐ trong trường hợp hạch toán bằng ngoại tệ thì làm thế nào?
  1.10. Tôi muốn in hàng loạt hóa đơn điện tử để lưu trữ thì làm thế nào?
  1.11. Một số câu hỏi thường gặp với hóa đơn điện tử khi hết năm dành cho các khách hàng đang sử dụng MISA SME.
  1.12. Tôi muốn lấy lại mật khẩu kết nối dịch vụ Hóa đơn điện tử thì làm thế nào?
  1.13. Tôi muốn xuất hóa đơn theo loại tiền VNĐ trong trường hợp hạch toán bằng ngoại tệ thì làm thế nào?
  1.14. Tôi muốn lấy mẫu hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn đã làm từ trên Meinvoice về phần mềm MISA SME thì làm thế nào?
  1.15. Tôi muốn tải các hóa đơn đã phát hành về lưu trữ thì làm thế nào?
  1.16. Tôi muốn phân quyền cho kế toán viên sử dụng và phát hành được hóa đơn điện tử thì làm thế nào?
 2. Cảnh báo lỗi
  2.1. Làm thế nào khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình cảnh báo không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành hoặc đã phát hành hết số lượng hóa đơn?
  2.2. Xuất hóa đơn báo lỗi MST của chứng thư số không khớp với MST trên hồ sơ điện tử thì làm thế nào?
  2.3. Sau khi tách dữ liệu mới, khi phát hành hóa đơn phần mềm báo “Bạn chưa thiết lập email gửi hóa đơn,…” thì làm thế nào?
  2.4. Làm thế nào để máy trạm ký số thông qua máy chủ mà không cần phải có chứng thư số?
     2.4.1. Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi ký số trên hóa đơn)
  2.4.2. Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi thiết lập ký số trên máy trạm)
Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan