1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Hướng dẫn xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử có sai sót theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thông qua 2 cách sau:

  • Cách 1: Xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sai sót trên MISA SME
  • Cách 2: Xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sai sót trên meInvoice Web và lấy dữ liệu về hạch toán dưới MISA SME
2. Hướng dẫn

Cách 1: Xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có sai sót trên MISA SME

Cách 2: Xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có sai sót trên meInvoice Web và lấy dữ liệu về MISA SME

Bước 1: Xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có sai sót trên MISA meInvoice

Tham khảo theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Lấy dữ liệu từ MISA meInvoice về MISA SME

Sau xử lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sai sót trên meInvoice, tại MISA SME,  nhấn Lấy DL từ MISA meInvoice tại Bán hàng\Đề nghị ghi nhận doanh thu

Bước 3: Lập chứng từ chuyển kho cho phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ lấy về từ MISA meInvoice

Tham khảo theo hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 4 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan