2. Theo từng nghiệp vụ

 • 1. Nhập số dư ban đầu
 • 2. Danh mục
 • 3. Quỹ
 • 4. Ngân hàng
 • 5. Mua hàng
 1.  Vay vốn trực tuyến
      1.1. Câu hỏi thường gặp khi vay vốn trực tuyến?
      1.2. Làm thế nào để khai báo hồ sơ vay?
      1.3. Khi xuất khẩu báo cáo nộp hồ sơ vay chương trình cảnh báo dữ liệu kế toán còn thiếu?
 2.  Ngân hàng điện tử
      2.1. Không gửi được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút gửi lệnh?
      2.2. Lỗi khi xác thực lệnh chuyển tiền ngân hàng Vietcombank?
 3.  Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?
 4. Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?
 5. Làm thế nào để hạch toán phí chuyển tiền của ngân hàng?
 6. Làm thế nào để hạch toán mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng để trả tiền nhà cung cấp?
 7. Làm thế nào để xem được Sổ tiền gửi ngân hàng ngoại tệ mà hiển thị được tỷ giá và số tiền nguyên tệ?
 8. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng không thấy thông tin cột công trình hoặc nhân viên?
 9. Tôi muốn xem sổ tiền gửi ngân hàng lấy diễn giải theo dòng nội dung thanh toán trên chứng từ và số tiển tổng thì làm thế nào?
 10. Làm thế nào khi xem sổ tiền gửi ngân hàng mẫu ngoại tệ phần số dư ngoại tệ hết mà quy đổi vẫn còn?
 1. Làm thế nào để chọn được loại tiền ngoại tệ trên chứng từ mua hàng nhập khẩu?
 2. Tôi muốn theo dõi tình hình mua hàng theo Nhóm nhà cung cấp (khách lẻ, khách sỉ, đại lý…) thì làm thế nào?
 3. Làm thế nào để theo dõi công nợ phải trả trước hạn, quá hạn?
 4. Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?
 5. Tôi mua hàng nhập khẩu kỳ này, kỳ sau mới nộp thuế GTGT và kê khai thì làm thế nào?
 6. Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?
 7. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?
 8. Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?
 9. Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?
 10. Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388,3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?
 11. Làm thế nào để xem báo cáo công nợ phải trả theo ngoại tệ?
 12. Làm thế nào khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ =0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn?
 13. Làm thế nào hạch toán các khoản chi phí vừa là thu hộ, vừa là chi hộ phát sinh khi mua hàng?
 14. Tôi muốn hạch toán mua hàng xuất bán ngay thì làm thế nào?
 • 6. Bán hàng
 • 7. Quản lý hóa đơn
 • 8. Hóa đơn điện tử
 • 9. Kho
 • 10. CCDC
 1. Tôi muốn theo dõi tình hình bán hàng theo Nhóm khách hàng (khách lẻ, khách sỉ, thị trường, đại lý,…) thì làm thế nào?
 2. Làm thế nào để nhập khẩu hóa đơn thay thế từ meInvoice.vn ?
 3. Làm thế nào để cất được chứng từ bán hàng/ hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?
 4. Tôi muốn theo dõi công nợ phải thu hết hạn, quá hạn thì phải làm thế nào?
 5. Làm thế nào để thiết lập công thức tính số lượng VTHH bán ra trên chứng từ bán hàng?
 6. Khi lấy dữ liệu từ Misa eShop về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?
 7. Khi lấy dữ liệu từ CUKCUK về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?
 8. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Bán hàng không khớp với sổ chi tiết công nợ phải thu TK131?
 9. Tôi muốn xem chi tiết chênh lệch giữa giá bán và giá vốn thì làm thế nào?
 10. Làm thế nào khi thu tiền Khách hàng không thấy hiện chứng từ công nợ?
 11. Làm thế nào khi giá vốn trên báo cáo tổng hợp bán hàng và sổ chi tiết bán hàng lên không khớp nhau?
 12. Tôi muốn so sánh được doanh thu bán hàng theo từng tháng của mặt hàng và khách hàng phải làm thế nào?
 13. Làm thế nào khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên lệch với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu?
 14. Làm thế nào khi xem tổng doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK511 trên Sổ cái?
 15. Làm thế nào khi xem số dư trên báo cáo công nợ phải thu lệch với số dư TK131 trên BCĐTK?
 16. Làm thế nào để xem báo cáo công nợ phải thu theo ngoại tệ?
 17. Làm thế nào để xem công nợ khách hàng chi tiết theo số ngày còn nợ và số ngày quá hạn theo từng hóa đơn?
 18. Tôi muốn theo dõi lãi, lỗ của từng đơn đặt hàng thì phải làm thế nào?
 19. Làm thế nào để xem được số lượng tồn kho của từng mặt hàng chưa được đặt hàng trên đơn hàng?
 20. Làm thế nào để hạch toán bán hàng hóa chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt?
 21. Làm thế nào để kiểm tra chứng từ bán hàng đã lập và lập đủ phiếu xuất kho/xuất hóa đơn chưa?
 22. Làm thế nào khi xem chứng từ hàng bán trả lại tab giá vốn không hiển thị tiền vốn?
 23. Tôi muốn kiểm tra chứng từ hàng bán trả lại đã lập đủ phiếu nhập chưa thì làm thế nào?
 24. Làm thế nào để xuất hóa đơn bán hàng có đơn giá bán là đơn giá sau thuế?
 25. Tôi muốn cuối ngày xuất hóa đơn tổng cho nhiều phiếu bán hàng của khách lẻ thì làm thế nào?
 26. Làm thế nào khi Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn lên không khớp với Báo cáo chi tiết công nợ phải thu?
 27. Khi lập chứng từ bán hàng cho các hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn, chương trình cảnh báo “Vui lòng vào hóa đơn và thực hiện lập CTBH” thì làm thế nào?
 28. Khi lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế lấy từ meInvoice.vn về, chương trình báo “vui lòng kiểm tra và xóa các chứng từ bán hàng kèm với hóa đơn gốc” thì làm thế nào?
 29. Khi lấy dữ liệu từ nhanh.vn về MISA SME.NET bị lỗi thì làm thế nào?
 30. Tôi muốn hạch toán mua hàng xuất bán ngay thì làm thế nào?
 31. Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?
 32. Làm thế nào để hạch toán giảm giá hàng bán trả lại tiền gửi?
 1. Câu hỏi thường gặp liên quan đến hóa đơn điện tử
 2. Câu hỏi thường gặp khi sử dụng MeInvoice.vn
 3. Làm thế nào để nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?
 4. Làm thế nào để add logo vào mẫu hóa đơn điện tử?
 5. Tôi muốn thiết lập thông tin người bán trên mẫu hóa đơn điện tử giống thông tin trên Giấy phép sử dụng phần mềm thì làm thế nào?
 6. Làm thế nào khi thiết lập Email gửi hóa đơn không thành công?
 7. Khi phát hành hóa đơn điện tử, chương trình thông báo Hóa đơn phát hành trùng thì phải làm thế nào?
 8. Tôi muốn lấy lại mật khẩu kết nối dịch vụ Hóa đơn điện tử thì làm thế nào?
 9. Làm thế nào khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình cảnh báo không có mẫu số hóa đơn nào được phát hành hoặc đã phát hành hết số lượng hóa đơn?
 10. Làm thế nào để biết được cơ quan thuế đã chấp thuận cho đơn vị sử dụng HĐĐT hay chưa?
 11. Làm thế nào để máy trạm ký số thông qua máy chủ mà không cần phải có chứng thư số?
  11.1. Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi ký số trên hóa đơn)
  11.2. Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi thiết lập ký số trên máy trạm)
 12. Làm thế nào khi xem hóa đơn, logo bị lệch so với khi khởi tạo mẫu?
 13. Tôi muốn xuất hóa đơn theo loại tiền VNĐ trong trường hợp hạch toán bằng ngoại tệ thì làm thế nào?
 14. Tôi muốn xuât hóa đơn theo mẫu có Mã quy cách thì làm thế nào?
 15. Tôi muốn thiết lập mã QR cho mẫu hóa đơn thì làm thế nào?
 16. Làm thế nào khi hóa đơn điện tử đã phát hành rồi nhưng bị sai thông tin?
 17. Tôi muốn lấy mẫu hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn đã làm từ trên Meinvoice về phần mềm MISA SME thì làm thế nào?
 18. Tôi muốn tải các hóa đơn đã phát hành về lưu trữ thì làm thế nào?
 19. Tôi muốn phân quyền cho kế toán viên sử dụng và phát hành được hóa đơn điện tử thì làm thế nào?
 20. Tôi muốn in hàng loạt hóa đơn điện tử để lưu trữ thì làm thế nào?
 21. Sau khi tách dữ liệu mới, khi phát hành hóa đơn phần mềm báo “Bạn chưa thiết lập email gửi hóa đơn,…” thì làm thế nào?
 22. Khi phát hành hóa đơn trên dữ liệu mới tách, số hóa đơn không nhảy số tiếp theo thì phải làm thế nào?
 23. Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 cho khách hàng đang sử dụng các phiên bản MISA SME 2021 trở về trước như thế nào?
 24. Xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP cho khách hàng đang sử dụng các phiên bản MISA SME 2021 trở về trước như thế nào?
 1. Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất kho phần mềm báo xuất quá số lượng tồn?
 2. Tôi muốn biết đơn giá xuất kho được tính như thế nào?
 3. Làm thế nào để quản lý VTHH theo nhóm VTHH?
 4. Làm thế nào để quản lý mặt hàng theo mã quy cách?
 5. Tôi không muốn cho nhân viên nhìn thấy giá vốn mà chỉ nhìn thấy số lượng tồn thì làm thế nào?
 6. Làm thế nào để theo dõi hàng nhận giữ hộ, gia công, ký gửi?
 7. Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Bạn đang sử dụng PP tính giá xuất kho đích danh nên khi xuất kho cần chọn xuất từ chứng từ nhập” thì làm thế nào?
 8. Làm thế nào khi số dư trên sổ chi tiết vật tư hàng hóa bị âm?
 9. Tôi muốn biết dữ liệu đang tính giá xuất kho theo phương pháp nào thì làm thế nào?
 10. Tôi muốn thay đổi phương pháp tính giá xuất kho thì phải làm thế nào?
 11. Tôi muốn nhập tự nhập tay đơn giá trên phiếu xuất kho thì phải làm thế nào?
 12. Tôi đã lập phiếu xuất kho cho lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?
 13. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?
 14. Làm thế nào để xem được các mặt hàng nhập kho, xuất kho từ những hóa đơn nào?
 15. Làm thế nào để bỏ ghi chứng từ nhập kho hoặc xóa số dư đầu kỳ đã phát sinh phiếu xuất kho liên quan (PP đích danh
 16. Tôi muốn quản lý VTHH theo nhiều đơn vị tính thì làm thế nào?
 1. Làm thế nào khi ghi tăng CCDC không chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành vào Tab Nguồn gốc hình thành?
 2. Làm thế nào khi bỏ ghi/ghi sổ các chứng từ liên quan tới CCDC (phân bổ, đánh giá lại, …) thì chương trình báo Chứng từ không thực hiện Bỏ ghi/ghi sổ được ?
 3. Làm thế nào để sửa thông tin của công cụ dụng cụ khi đã có phát sinh chứng từ?
 4. Làm thế nào để ghi tăng công cụ dụng cụ?
 5. Làm thế nào khi chương trình cảnh báo khi ghi tăng CCDC có số kỳ phân bổ là 1, nhưng hạch toán vào TK242?
 6. Tôi muốn ghi tăng CCDC nhưng chương trình cảnh báo ghi tăng CCDC có số kỳ phân bổ lớn hơn 1, nhưng không hạch toán vào tài khoản 242 thì làm thế nào?
 7. Tôi muốn ghi tăng CCDC nhưng chương trình cảnh báo Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng thành tiền của CCDC thì làm thế nào?
 8. Tôi muốn ngừng phân bổ/bỏ ngừng phân bổ tạm thời cho CCDC đang sử dụng thì làm thế nào?
 9. Tôi muốn ghi tăng hàng loạt các CCDC một lúc thì làm thế nào?
 10. Tôi muốn thanh lý CCDC thì cần làm thế nào?
 11. Khi CCDC bị mất, tôi cần xử lý như thế nào trên phần mềm?
 12. Làm thế nào để sửa lại đối tượng phân bổ, tài khoản chi phí phân bổ trên chứng từ phân bổ CCDC?
 13. Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242 trên bảng CĐTK?
 • 11. TSCĐ
 • 12. Tiền lương
 • 13. Thuế
 • 14. Giá thành
 • 15. Tổng hợp
 1. Làm thế nào để phát hiện được chênh lệch thông tin hoá đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ để phát hiện sai sót, kịp thời điều chỉnh?
 2. Tại sao không lập được bảng kê thuế đầu vào, đầu ra trên phần mềm?
 3. Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT?
 4. Trên bảng kê thuế đầu ra, Bảng kê đầu vào không muốn hiển thị thông tin Số chứng từ ở cột Ghi chú thì làm thế nào?
 5. Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế?
 6. Làm thế nào để chọn được thuế suất trên chứng từ bán hàng khi đơn vị tôi áp dụng phương pháp thuế trực tiếp trên doanh thu?
 7. Những nghiệp vụ nào cần và không cần kê khai thuế GTGT tại mục Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác?
 8. Cách cập nhật lại bảng kê thuế khi sửa chứng từ đã kê khai lên bảng kê
 9. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133?
 10. Làm thế nào khi thuế GTGT đầu ra lệch với sổ cái TK 33311?
 11. Làm thế nào khi thực hiện khấu trừ thuế tự động trên phân hệ thuế lên không đúng số tiền khấu trừ?
 12. Làm thế nào khi tổng doanh thu bán ra lệch với sổ cái TK 511?
 13. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê mua vào?
 14. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?
 15. Làm thế nào để theo dõi chi phí không hợp lý/không hợp lệ?
 16. Khi lập tờ khai thuế GTGT kỳ này thấy hóa đơn mua vào các kỳ trước thì phải làm thế nào?
 17. Khi cất chứng từ phần mềm báo “Số tiền thuế GTGT không khớp với tiền thuế GTGT kê khai ở mục thuế”?
 18. Đã nộp tờ khai thuế GTGT rồi nhưng phát hiện kê khai sai thì phải làm như thế nào?
 19. Làm thế nào để lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm?
 20. Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu vào và đã hết thời hạn nộp tờ khai?
 21. Làm thế nào khi kê khai thừa tiền thuế GTGT của hóa đơn đầu ra và đã hết thời hạn nộp tờ khai?
 22. Làm thế nào khi HĐ thuế GTGT mua vào năm trước quên chưa kê khai muốn kê lên bảng kê năm sau?
 23. Làm thế nào khi lập tờ khai thuế TNDN năm không lên số liệu?
 24. Làm thế nào để xuất khẩu tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNDN…ra file xml để nộp cho cơ quan thuế qua mạng?
 25. Làm thế nào để lấy lên được số liệu của chỉ tiêu [32a] “Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế”?
 26. Tôi muốn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) thì phải làm thế nào?
 27. Làm thế nào để lập được tờ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN)?
 28. Làm thế nào để lập được tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN)?
 1. Tôi muốn nhập dở dang cuối kỳ khi tính giá thành thì làm thế nào?
 2. Tính giá thành xong muốn xem lại hay cập nhật giá nhập kho thành phẩm thì phải làm thế nào?
 3. Làm thế nào để tính giá thành gia công?
 4. Làm thế nào để tính giá thành cho các đơn vị cung ứng dịch vụ?
 5. Làm thế nào để 154 hết số dư khi không còn chi phí dở dang cuối kỳ?
 6. Làm thế nào khi tài khoản 621, 622, 627 còn số dư sau khi tính giá thành?
 7. Khi tính giá thành, chương trình cảnh báo vừa có phát sinh phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vừa có phiếu nhập kho thành phẩm thì làm thế nào?
 8. Làm thế nào để phân bổ chi phí chung lên đúng số liệu?
 9. Tôi lập kỳ tính giá thành nhưng báo lỗi “Đối tượng tập hợp chi phí đã tồn tại ở kỳ tính giá thành khác có kỳ giao với kỳ tính giá thành này” thì làm thế nào?
 10. Làm thế nào khi không có dở dang cuối kỳ nhưng khi tính giá thành ở bước tính chi phí dở dang phần mềm vẫn hiển thị số tiền?
 11. Tôi vào nghiệm thu công trình nhưng cột doanh thu không hiển thị số tiền thì phải làm thế nào?
 12. Làm thế nào để biết được lãi lỗ từng công trình sau khi đã thực hiện tính giá thành?
 13. Khi nhập kho thành phẩm, chương trình cảnh báo thành phẩm không có trong danh sách thành phẩm của đối tượng THCP thì phải làm thế nào?
 14. Tôi muốn đánh giá dở dang cuối kỳ của chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung thì làm thế nào?
 15. Làm thế nào khi phân bổ chi phí chung lên không đủ số liệu?
 1. Tôi muốn xem báo cáo tổng hợp phát sinh của các tài khoản theo 1 nội dung nào đó không thuộc danh sách khách hàng, nhà cung cấp, công trình, khoản mục chi phí,… thì phải làm thế nào?
 2. Làm thế nào để thiết lập công thức lấy số liệu lên BCTC?
 3. Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo tài chính (TT200) ra XML?
 4. Làm thế nào để lập Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục?
 5. Làm thế nào để xem lại chứng từ kết chuyển lãi, lỗ đã lập?
 6. Làm thế nào khi báo cáo tài chính không lấy được số liệu năm trước?
 7.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  7.1. Làm thế nào khi chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo kết quả SXKD lại không bằng chỉ tiêu Doanh thu thuần trên Báo cáo tổng hợp bán hàng?
  7.2. Làm thế nào khi in Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số liệu bị lệch?
  7.3. Làm thế nào để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 8. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  8.1. Tôi muốn biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó?
  8.2 Làm thế nào khi chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) và Bảng cân đối kế toán bị lệch?
  8.3 Tôi muốn sửa đổi, bổ sung thêm công thức tính trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo đặc thù của đơn vị thì làm như thế nào?
  8.4. Làm thế nào khi Chỉ tiêu Tiền và tương đương tiền giữa Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) và Bảng cân đối kế toán bị lệch?
 9. Thuyết minh báo cáo tài chính
  9.1. Làm thế nào khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin Kỳ kế toán năm không lấy đúng kỳ báo cáo đang lập?
  9.2 Làm thế nào khi một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu?
 10.  Làm thế nào để lập Báo cáo tài chính của Hợp tác xã?
 11. Làm thế nào để lập được báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi cho đơn vị hợp tác xã?
 • 16. Thủ quỹ
 • 17. Thủ kho
 • 18. Công Việc
 • 19. Hợp đồng
 • 20. Phân tích tài chính
 1. Tôi muốn biết các chỉ tiêu tài chính phản ánh Tình hình sức khỏe doanh nghiệp được tính như thế nào?
       1.1. Cách lấy số liệu và ý nghĩa của Nhóm chỉ tiêu phản ánh hệ số thanh toán.
       1.2. Cách lấy số liệu và ý nghĩa của Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động.
       1.3. Cách lấy số liệu và ý nghĩa của Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời.
       1.4. Cách lấy số liệu và ý nghĩa của Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản.
 2. Tôi muốn theo dõi tình hình biến động doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp qua từng tháng thì làm thế nào?
 3. Tôi muốn xem biểu đồ phản ánh doanh thu theo sản phẩm thì làm thế nào?
 4. Tôi muốn xem nhanh Danh sách VTHH sắp hết hạn sử dụng hoặc quá hạn sử dụng thì làm thế nào?
 5. Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải thu đã quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán của Khách hàng?
 6. Làm thế nào để xem nhanh Công nợ phải trả quá hạn hoặc sắp đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp?
 7. Tôi muốn xem biểu đồ phản ánh lãi lỗ của từng tháng hoặc từng quý thì làm thế nào?
 8. Làm thế nào để xuất khẩu được các biểu đồ trên bàn làm việc?
 9. Làm thế nào để so sánh được chi phí giữa các quý năm nay với các quý năm trước trên cùng 1 biểu đồ?
Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay