- 1 -

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ trong năm và bảo trì dữ liệu

- 2 -

2. Tính giá xuất kho, đảm bảo số liệu tồn kho đúng.

- 3 -

3. Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí khấu hao để đảm bảo các báo cáo về TSCĐ và sổ

- 4 -

4. Kiểm tra bút toán hạch toán chi phí lương xem đã đầy đủ và chính xác chưa nhằm đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được hạch toán để lên báo cáo

- 5 -

5. Kiểm tra đối chiếu số dư tài khoản thuế 133, 33311 trên sổ Cái bằng với số thuế GTGT còn được khấu trừ, số thuế GTGT còn phải nôp trên tờ khai

- 6 -

6. Kiểm tra lại các báo cáo giá thành để đảm bảo các báo cáo này khớp với số dư các tài khoản chi phí sản xuất và tài khoản chi phí dở dang cuối kỳ trên sổ cái

- 7 -

7. Kết chuyển lãi lỗ và tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

- A -

Ẩn/hiện tab trên các phân hệ

Ẩn/hiện thông tin

- B -

Bán hàng

IconBán hàng
IconBán hàng
IconBán hàng

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng xuất khẩu

Bảng kiểm kê vật tư hàng hóa

Bảng phím tắt sử dụng trên MISA SME.NET 2015

Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

IconBảng tập hợp chi phí theo khoản mục
IconBảng tập hợp chi phí theo khoản mục
IconBảng tập hợp chi phí theo khoản mục
IconBảng tập hợp chi phí theo khoản mục
IconBảng tập hợp chi phí theo khoản mục

Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

IconBảng tập hợp chi phí theo yếu tố
IconBảng tập hợp chi phí theo yếu tố
IconBảng tập hợp chi phí theo yếu tố
IconBảng tập hợp chi phí theo yếu tố
IconBảng tập hợp chi phí theo yếu tố

Báo cáo

Báo cáo bán hàng

Báo cáo CCDC

Báo cáo Giá thành

Báo cáo hợp đồng

Báo cáo kho

Báo cáo mua hàng

Báo cáo ngân hàng

Báo cáo Tiền lương

Báo cáo tiền mặt

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo TSCĐ

Báo cáo thuế

Báo giá

Bảo trì dữ liệu

Bc1Khaiboccnguynvtliucsdngsnxutvthnhphmsnxutra

Bc2Khaiboitngtphpchiphcsdngtnhgithnhtheophngphpginn

Bc3Lplnhsnxutthnhphm

Bc4Hchtonccchiphphtsinh

Biểu tính thuế thu nhập

Biểu thuế tài nguyên

Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt

Bỏ đối trừ

IconBỏ đối trừ
IconBỏ đối trừ

Bỏ khoá sổ kỳ kế toán

Bù trừ công nợ

- C -

Các bước để sử dụng MISA SME.NET2015

Các tiện ích chung khi khai báo danh mục

Cập nhật kết quả thu hồi nợ

Cập nhật tình trạng đơn đặt hàng

Cập nhật tình trạng đơn mua hàng

Cập nhật tình trạng hợp đồng bán

Cập nhật tình trạng hợp đồng mua

Cấp số hoá đơn

Câu hỏi thường gặp

Công cụ dụng cụ

IconCCDC
IconCông cụ dụng cụ

Công nợ

IconCông nợ
IconCông nợ

Công nợ khách hàng

Công nợ nhà cung cấp

Công nợ nhân viên

Công trình

IconCông trình
IconCông trình
IconCông trình

Cơ cấu tổ chức

Chấm công

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Chi khác bằng tiền mặt

Chi phí chung cần phân bổ (chỉ áp dụng với Đơn vị dùng QĐ48)

Chi phí dở dang

Chi phí dở dang cho Công trình

Chi phí dở dang cho Đối tượng tập hợp chi phí

Chi phí dở dang cho Đơn đặt hàng

Chi phí dở dang cho Hợp đồng bán

Chi phí trả trước

Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Chi tiền gửi

Chi tiền mặt

IconChi tiền mặt
IconChi tiền mặt

Chỉ tiêu tài chính

Chín bước hoàn thành báo cáo quyết toán nhanh nhất

Chính sách giá

Cho phép lấy số chứng từ vào cột ghi chú ở bảng kê mua vào, bán ra

Cho phép xem chi tiết công nợ nhân viên theo từng công trình

Chọn báo giá

IconChọn báo giá
IconChọn báo giá

Chọn chi nhánh làm việc

Chọn chứng từ bán hàng

Chọn chứng từ mua hàng

Chọn chứng từ tham chiếu

Chọn chứng từ trên bảng kê bán ra

Chọn chứng từ trên bảng kê mua vào

Chọn đối tượng phân bổ

Chọn đơn đặt hàng

IconChọn đơn đặt hàng
IconChọn đơn đặt hàng
IconChọn đơn đặt hàng
IconChọn đơn đặt hàng

Chọn đơn mua hàng

Chọn hoá đơn bán hàng

Chọn hợp đồng bán

IconChọn hợp đồng bán
IconChọn hợp đồng bán

Chọn lệnh sản xuất

IconChọn lệnh sản xuất
IconChọn lệnh sản xuất để lập phiếu nhập

Chọn mã quy cách

Chọn người dùng cho vai trò

Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc

Chọn nhiều TSCĐ để phân bổ cùng lúc

Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Chọn nhóm vật tư, hàng hoá

Chọn phiếu xuất

Chọn phiếu xuất của chi nhánh khác

Chọn từ mua hàng không qua kho

Chọn vai trò cho người dùng

Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển kho

Chuyển tài khoản hạch toán

Chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản sở hữu

Chuyển tiền nội bộ

IconChuyển tiền nội bộ
IconChuyển tiền nội bộ

Chuyển TSCĐ thành CCDC

Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ hữu hình

Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

Chứng từ bán hàng

Chứng từ ghi sổ

Chứng từ giảm giá hàng bán

Chứng từ giảm giá hàng mua

Chứng từ mua dịch vụ

Chứng từ mua hàng hoá

Chứng từ nghiệp vụ khác

Chứng từ trả lại hàng bán

Chứng từ trả lại hàng mua

Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá

IconChứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá
IconChứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá

- D -

Danh sách chi phí trả trước

Danh sách chứng từ không hợp lệ

Dự báo dòng tiền

Đánh giá lại

Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ

Đánh giá lại TSCĐ

IconĐánh giá lại TSCĐ
IconĐánh giá lại TSCĐ

Đánh lại số chứng từ

Đăng ký dữ liệu

Đăng ký giấy phép sử dụng

Đăng ký sử dụng hoá đơn

Điều chỉnh

Điều chỉnh CCDC

IconĐiều chỉnh CCDC
IconĐiều chỉnh CCDC

Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành

Điều chỉnh thuế GTGT

Điều chuyển

IconĐiều chuyển
IconĐiều chuyển

Điều chuyển CCDC

Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận

Điều chuyển TSCĐ

Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận

Điều khoản thanh toán

Đính kèm tài liệu cho tài sản được ghi tăng

Định khoản tự động

IconĐịnh khoản tự động
IconĐịnh khoản tự động

Định mức nguyên vật liệu công trình

Đối chiếu bán hàng và hoá đơn

Đối chiếu bán hàng và xuất kho

Đối chiếu chênh lệch ghi chép giữa kế toán và thủ quỹ

Đối chiếu hàng bán trả lại và nhập kho

Đối chiếu ngân hàng

IconĐối chiếu ngân hàng
IconĐối chiếu ngân hàng

Đổi mật khẩu

Đổi phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ

Đối tượng

Đối tượng tập hợp chi phí

Đối trừ chứng từ

IconĐối trừ chứng từ
IconĐối trừ chứng từ

Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng

IconĐối trừ chứng từ nhiều đối tượng
IconĐối trừ chứng từ nhiều đối tượng

Đơn đặt hàng

Đơn hàng

Đơn mua hàng

Đơn vị tính

Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ

- G -

Ghi giảm

IconGhi giảm
IconGhi giảm

Ghi giảm CCDC

Ghi giảm TSCĐ

Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Ghi tăng

IconGhi tăng
IconGhi tăng

Ghi tăng CCDC

Ghi tăng CCDC từ sổ khác sổ đang làm việc

Ghi tăng hàng loạt CCDC

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ chứng từ xuất kho hoặc mua hàng

Ghi tăng hàng loạt CCDC từ sổ khác sổ đang làm việc

Ghi tăng TSCĐ

Ghi tăng TSCĐ từ sổ khác sổ đang làm việc

Gỡ bỏ dữ liệu

Giá thành

IconGiá thành
IconGiá thành

Giá thành công trình/vụ việc

Giá thành đơn hàng

Giá thành hợp đồng

Giá thành theo phương pháp giản đơn

Giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ

Giảm CCDC

Giảm giá hàng bán

IconGiảm giá hàng bán
IconGiảm giá hàng bán

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua

Giảm giá hàng mua không qua kho

Giảm TSCĐ

Giới thiệu

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục

Giới thiệu MISA SME.NET 2015

- H -

Hạch toán chi phí lương

IconHạch toán chi phí lương
IconHạch toán chi phí lương

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hệ thống tài khoản

Hoá đơn bán hàng

Hóa đơn về trước hàng về sau

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Hợp đồng

IconHợp đồng
IconHợp đồng

Hợp đồng bán

Hợp đồng mua hàng

Hủy doanh số

Huỷ hoá đơn

Hủy hóa đơn

Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn sử dụng các chức năng

Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015

- K -

Kết chuyển chi phí

IconKết chuyển chi phí cho đối tượng THCP theo PP giản đơn
IconKết chuyển chi phí
IconKết chuyển chi phí

Kết chuyển chi phí cho hợp đồng

Kết chuyển chi phí đơn đặt hàng

Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Kiểm kê CCDC

IconKiểm kê CCDC
IconKiểm kê CCDC

Kiểm kê kho

IconKiểm kê kho
IconKiểm kê kho

Kiểm kê quỹ

IconKiểm kê quỹ
IconKiểm kê quỹ

Kiểm kê TSCĐ

IconKiểm kê TSCĐ
IconKiểm kê TSCĐ

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

Ký hiệu chấm công

Khác

Khách hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Khai báo các khoản thu từ hợp đồng

Khai báo các khoản thực tế chi

Khai báo cặp tài khoản kết chuyển

Khai báo CCDC đầu kỳ

Khai báo công trình

Khai báo cơ cấu tổ chức

Khai báo điều khoản thanh toán

Khai báo định khoản tự động

Khai báo định mức giá thành thành phẩm

Khai báo định mức nguyên vật liệu công trình

Khai báo định mức phân bổ chi phí theo đối tượng THCP

Khai báo đối tượng tập hợp chi phí

Khai báo đơn vị tính

Khai báo hoá đơn mua hàng

Khai báo ký hiệu chấm công

Khai báo khách hàng

Khai báo kho

Khai báo khoản dự kiến chi

Khai báo khoản mục chi phí

Khai báo loại công cụ dụng cụ

Khai báo loại công trình

Khai báo loại chứng từ

Khai báo loại tài sản cố định

Khai báo loại tiền

Khai báo mã thống kê

Khai báo ngân hàng

Khai báo người dùng

Khai báo người liên hệ

Khai báo nhà cung cấp

Khai báo nhân viên

Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Khai báo nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

Khai báo tài khoản

Khai báo tài khoản ngân hàng

Khai báo tài sản đầu kỳ

Khai báo thông tin xoá hoá đơn

Khai báo vai trò

Khai báo vật tư, hàng hoá

Khắc phục lỗi

Khấu hao TSCĐ

Khấu trừ thuế GTGT

Kho

IconKho
IconKho
IconKho

Khoá sổ kỳ kế toán

Khoản mục chi phí

Không cài đặt được chương trình trên máy tính có sử dụng hệ điều hành window 8

- L -

Làm thế nào để tính giá thành cho các đơn vị cung ứng dịch vụ

IconLàm thế nào để tính giá thành cho các đơn vị cung ứng dịch vụ
IconLàm thế nào để tính giá thành cho các đơn vị cung ứng dịch vụ

Làm thế nào khi gặp lỗi không gõ được tiếng Việt trên máy window 8

Lắp ráp, tháo dỡ

IconLắp ráp, tháo dỡ
IconLắp ráp, tháo dỡ

Lập bảng chấm công

IconLập bảng chấm công
IconLập bảng chấm công

Lập bảng kiểm kê CCDC

Lập bảng kiểm kê quỹ

Lập bảng kiểm kê TSCĐ

Lập bảng lương

Lập bảng tính lương

Lập bảng tổng hợp chấm công

Lập báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn

Lập báo cáo tài chính

Lập báo giá

Lập chứng từ ghi sổ

Lập chứng từ hạch toán chi phí lương

Lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ

Lập chứng từ nghiệp vụ khác

Lập chứng từ phân bổ chi phí BH, QLDN, khác

Lập chứng từ phân bổ chi phí trả trước

Lập chứng từ quyết toán tạm ứng

Lập danh sách khách hàng cần thu hồi nợ

Lập đăng ký sử dụng hoá đơn

Lập đơn đặt hàng

Lập đơn mua hàng

Lập hợp đồng bán

Lập hợp đồng mua hàng

Lập kỳ tính giá thành cho đơn hàng

Lập kỳ tính giá thành cho hợp đồng

Lập kỳ tính giá thành liên tục giản đơn

Lập kỳ tính giá thành theo công trình

Lập kỳ tính giá thành theo hệ số, tỷ lệ

Lập lệnh lắp ráp, tháo dỡ

Lập lệnh sản xuất

Lập phiếu chuyển kho

Lập phiếu nhập kho thành phẩm lắp ráp

Lập phiếu nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất

Lập phiếu nhập kho thành phẩm tháo dỡ

Lập phiếu xuất kho hàng hoá để tháo dỡ

Lập phiếu xuất kho linh kiện để lắp ráp

Lập phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất

Lập thông báo điều chỉnh hoá đơn

Lập thông báo huỷ hoá đơn

Lập thông báo phát hành hoá đơn

Lệnh sản xuất

Lịch hẹn

Liên kết

Loại công cụ dụng cụ

Loại công trình

Loại chứng từ

Loại tài sản cố định

Loại tiền

Lương nhân viên

Lưu nhật ký truy cập

- M -

Mã thống kê

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con

Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh

Mất, cháy, hỏng hoá đơn

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập)

Mẫu hoá đơn

Menu Danh mục

Menu Hệ thống

Menu Nghiệp vụ

Menu Tệp

Menu Tiện ích

Menu Trợ giúp

MISA Remote Support

Mở dữ liệu kế toán

Mua CCDC đưa vào sử dụng

Mua dịch vụ

Mua hàng

IconThu tiền mặt
IconMua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng hoá, dịch vụ

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua sắm tài sản cố định

- N -

Nội dung trợ giúp

Nộp bảo hiểm

IconNộp bảo hiểm
IconNộp bảo hiểm
IconNộp bảo hiểm

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Nộp bảo hiểm cho nhân viên

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp thuế

IconNộp thuế
IconNộp thuế
IconNộp thuế

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Ngày hạch toán

Ngân hàng

IconNgân hàng
IconNgân hàng
IconNgân hàng
IconNgân hàng

Nghiệm thu công trình

Nghiệm thu đơn hàng

Nghiệm thu hợp đồng

Nhà cung cấp

Nhận hoá đơn

Nhận hoá đơn mua hàng

Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh

Nhận tiền vay bằng tiền gửi

Nhân viên

Nhận vốn góp bằng TSCĐ

Nhập công nợ khách hàng

Nhập công nợ khách hàng theo ngoại tệ

Nhập công nợ nhà cung cấp

Nhập công nợ nhà cung cấp theo ngoại tệ

Nhập công nợ nhân viên

Nhập công nợ nhân viên theo ngoại tệ

Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho công trình

Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho đối tượng tập hợp chi phí

Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho đơn đặt hàng

Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho hợp đồng bán

Nhập khẩu dữ liệu

Nhập khẩu từ excel

Nhập kho

Nhập kho hàng bán bị trả lại

Nhập kho hàng mua đang đi đường

Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

Nhập kho thành phẩm sản xuất

Nhập mã quy cách

Nhập số dư ban đầu

Nhập số dư tài khoản

Nhập số dư tài khoản ngân hàng

Nhập số dư tài khoản ngân hàng theo ngoại tệ

Nhập số dư tài khoản theo ngoại tệ

Nhập tồn kho

Nhập, xuất kho

Nhật ký truy cập

Nhiệm vụ

Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Nhóm Vật tư, hàng hóa, dịch vụ

- P -

Phân bổ CCDC

Phân bổ chi phí

IconPhân bổ chi phí
IconPhân bổ chi phí
IconPhân bổ chi phí

Phân bổ chi phí BH, QLDN, khác

Phân bổ chi phí chung cho công trình

Phân bổ chi phí chung cho đơn hàng

Phân bổ chi phí chung cho hợp đồng

Phân bổ chi phí trả trước

Phân bổ chiết khấu

IconPhân bổ chiết khấu
IconPhân bổ chiết khấu

Phân bổ hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

Phân bổ lương

Phân quyền cho vai trò

Phân tích tài chính

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Phục hồi dữ liệu

- Q -

Quản lý công việc

Quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính

Quản lý hóa đơn

IconQuản lý hóa đơn
IconQuản lý hóa đơn

Quản lý mẫu chứng từ

Quản lý người dùng

Quản lý tài liệu

Quên mật khẩu

Quỹ

IconQuỹ
IconQuỹ

Quy định lương

- R -

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

- S -

Sản xuất liên tục giản đơn

Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ

Sao lưu dữ liệu

Sắp xếp loại tiền

Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập, xuất

So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2015 và MISA SME.NET 2012

Số dư tài khoản

Số dư tài khoản ngân hàng

Sổ tài sản

Sổ theo dõi CCDC

Sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

Sửa biểu tính thuế thu nhập

Sửa biểu thuế tài nguyên

Sửa mẫu bảng lương

Sửa nhóm HHDV chịu thuế TTĐB

Sửa tài khoản ngầm định

- T -

Tài khoản

Tài khoản kết chuyển

Tài khoản ngầm định

Tài khoản ngân hàng

Tải mẫu quyết định áp dụng hoá đơn

Tài sản cố định

IconTSCD
IconTài sản cố định

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Tạo dữ liệu kế toán mới

Tạo đợt thu hồi nợ

Tạo mẫu hoá đơn GTGT

Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp

Tăng CCDC

Tăng TSCĐ

Tăng TSCĐ thuê tài chính

Tập hợp chi phí trực tiếp

IconTập hợp chi phí trực tiếp
IconTập hợp chi phí trực tiếp
IconTập hợp chi phí trực tiếp
IconTập hợp chi phí trực tiếp
IconTập hợp chi phí trực tiếp

Tập hợp khoản giảm giá thành

IconTập hợp khoản giảm giá thành
IconTập hợp khoản giảm giá thành
IconTập hợp khoản giảm giá thành
IconTập hợp khoản giảm giá thành
IconTập hợp khoản giảm giá thành

Tiền lương

IconTiền lương
IconTiền lương

Tìm kiếm

Tìm nhanh báo giá

Tìm nhanh biểu thuế tài nguyên

Tìm nhanh CCDC

Tìm nhanh công trình

Tìm nhanh chứng từ mua hàng

Tìm nhanh điều khoản thanh toán

Tìm nhanh đối tượng

Tìm nhanh đối tượng phân bổ

Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí

Tìm nhanh đơn đặt hàng

Tìm nhanh đơn mua hàng

Tìm nhanh đơn vị

Tìm nhanh hóa đơn

Tìm nhanh hợp đồng bán

Tìm nhanh hợp đồng mua

Tìm nhanh kho

Tìm nhanh khoản mục chi phí

Tìm nhanh Lệnh sản xuất

Tìm nhanh loại CCDC

Tìm nhanh loại công trình

Tìm nhanh loại tiền

Tìm nhanh loại TSCĐ

Tìm nhanh mã thống kê

Tìm nhanh mẫu số hoá đơn

Tìm nhanh ngân hàng

Tìm nhanh nhân viên

Tìm nhanh nhóm HHDV chịu thuế TTĐB

Tìm nhanh nhóm HHDV mua vào

Tìm nhanh nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

Tìm nhanh phiếu xuất

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh tài khoản ngân hàng

Tìm nhanh TSCĐ

Tìm nhanh vật tư, hàng hoá

Tìm tài liệu

Tính giá bán

Tính giá thành giản đơn

Tính giá thành theo hệ số, tỷ lệ

Tính giá xuất kho

Tình hình sử dụng hoá đơn

Tình hình sức khỏe doanh nghiệp

Tính khấu hao

Tính khấu hao TSCĐ

Tính lương

Tính năng mới

Tính tỷ giá xuất quỹ

Tồn kho vật tư, hàng hoá

Tổng hợp

IconTổng hợp
IconTổng hợp

Tổng hợp chấm công

Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN)

Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ(01/GTGT)

Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT)

Tờ khai thuế Tài nguyên (01/TAIN)

Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB)

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Tùy chọn

IconTùy chọn
IconTùy chọn

Tuỳ chọn in

Tự động cập nhật

Thanh lý CCDC

Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Theo dõi tình hình công nợ của hợp đồng mua hàng

Thêm chi phí trả trước

Thêm mới tài liệu

Thêm phụ lục

Thiết kế mẫu chứng từ

Thiết lập báo cáo tài chính

Thiết lập các thông tin bổ sung cho mẫu chứng từ

Thiết lập công thức tính lương

Thiết lập chính sách giá

Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hoá

Thiết lập danh sách đơn giá mua cho từng vật tư, hàng hóa

Thiết lập thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế

Thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn

Thông báo phát hành hoá đơn

Thông tin dữ liệu

Thông tin liên hệ

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu khác bằng tiền gửi

Thu khác bằng tiền mặt

Thủ kho

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu nợ

Thủ quỹ

Thu tiền gửi

IconThu tiền gửi
IconThu tiền gửi

Thu tiền khách hàng

IconThu tiền khách hàng
IconThu tiền khách hàng
IconThu tiền khách hàng

Thu tiền khách hàng hàng loạt

IconThu tiền khách hàng hàng loạt
IconThu tiền khách hàng hàng loạt
IconChi tiền gửi
IconThu tiền khách hàng hàng loạt

Thu tiền mặt

IconThu tiền mặt
IconThu tiền mặt

Thu, chi tiền

IconThu, chi tiền
IconThu, chi tiền

Thuế

IconThuế
IconThuế

Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Thuế tài nguyên

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực hiện ghi nhận doanh số

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Trả lại hàng bán

IconTrả lại hàng bán
IconTrả lại hàng bán

Trả lại hàng đã mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng mua

Trả lương

IconTrả lương
IconTrả lương
IconTrả lương

Trả lương bằng tiền mặt

Trả lương cho nhân viên

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Trả tiền nhà cung cấp

IconTrả tiền nhà cung cấp
IconTrả tiền nhà cung cấp
IconTrả tiền nhà cung cấp

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

- V -

Vai trò và quyền hạn

Vật tư hàng hóa

IconVật tư hàng hóa
IconVật tư hàng hóa

- W -

Website MISA

- X -

Xem các báo cáo tài chính

Xem số dư tài khoản

IconXem số dư tài khoản
IconXem số dư tài khoản

Xem số tồn vật tư

Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa

Xoá hoá đơn

Xóa hóa đơn

Xoá nhật ký truy cập

Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác

Xuất hàng gửi bán đại lý

Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Xuất hoá đơn

Xuất khẩu dữ liệu

Xuất khẩu sổ tài sản ra file excel

Xuất khẩu sổ theo dõi CCDC ra file excel

Xuất kho

Xuất kho bán hàng

Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ 1 lần)

Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ nhiều lần)

Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất

Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ

Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác